Post

PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY WE WŁOSZECH DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH - KIEDY NALEŻY GO POWOŁAĆ?

Immagine
Przedstawicielstwo podatkowe we Włoszech Articolo in italiano


Przedsiębiorstwo z Unii Europejskiej lub spoza UE, nie posiadające zakładu zagranicznego na terytorium Republiki Włoch i wykonujące transakcje objęte wymogiem identyfikacji do celów podatkowych we Włoszech, może wypełnić te obowiązki poprzez instytucję przedstawiciela podatkowego (wł. rappresentante fiscale). Przedsiębiorca zagraniczny może skorzystać z dwóch alternatywnych rozwiązań:
1. identyfikacji bezpośredniej do celów podatkowych (zgodnie z ex art.35-ter DPR 633/72) lub
2. mianowania przedstawiciela podatkowego (zgodnie z art. 17, punkt 3 DPR 633/72). Powołanie przedstawiciela podatkowego we Włoszech nie zmienia statusu podmiotu zagranicznego. Jest to jedynie wybór narzędzia prawnego, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł wypełnić swoje obowiązki podatkowe we Włoszech.
Ustanowienie przedstawiciela podatkowego we Włoszech - procedura. 1.Powołanie przedstawiciela podatkowego przez podmiot zagraniczny[1].  2.Wniosek przedst…

INVESTIMENTI COFINANZIATI CON I FONDI EUROPEI IN POLONIA 2014-2020 AL GIORNO DEL 25 FEBBRAIO 2018.

Immagine
FONDI EUROPEI IN POLONIA
Secondo i dati forniti dal sistema informatico SL2014, dal giorno dell'avvio dei programmi di finanziamenti EU 2014-2020 fino al 25 febbraio 2018, il valore totale degli investimenti cofinanziati con i fondi europei in Polonia ammonta a 482 miliardi di zloty
Nell'ambito di questi investimenti, i fondi concessi dall'UE sono pari a 297,1 miliardi di zloty (per orientarsi, oggi il cambio è pari a 1EUR = 4,1667PLN). Al giorno del 25 febbraio 2018 sono stati finora firmati 32 035 contratti di finanziamenti con i fondi EU per il valore totale di 175,1 milardi di zloty. Fonte: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-25-lutego-2018-r

Traduzione della nota in italiano: Anna Czerwinska

Servizi per le imprese fra Italia e Polonia

Usługi dla biznesu w Polsce i we Włoszech

NUOVA COSTITUZIONE IMPRENDITORIALE POLACCA - RIFORMA DEL DIRITTO DELLE IMPRESE

Immagine
NUOVA COSTITUZIONE IMPRENDITORIALE E DIRITTO DELLE IMPRESE IN POLONIA
L' articolo in polacco
ll 26 gennaio 2018 la Camera dei Deputati  della Repubblica Polacca ha approvato una delle più importanti leggi sull'attività imprenditoriale in Polonia. E' la prima  riforma in questo ambito dal 2004  che porterà molte modifiche nel diritto delle imprese in Polonia. La nuova legge imprenditoriale entrerà in vigore a partire dal 1 marzo 2018. Alcune novità e agevolazioni per i nuovi imprenditori chiamate "pacchetto per iniziare" entreranno in vigore dal 31 marzo 2018.  

La Costituzione Imprenditoriale è composta da 5 Leggi:1. Legge sulle imprese Prawo przedsiębiorców, 2. Disposizioni di attuazione della Legge sulle imprese przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu", 3. Legge sul portavoce per gli imprenditori e sulla Commissione congiunta del governo e degli imprenditori ustawa  o Komisji Wspólnej R…

NOWA POLSKA KONSTYTUCJA BIZNESU I USTAWA PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW OD MARCA 2018 R.

Immagine
KONSTYTUCJA BIZNESU I PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW
Articolo in italiano
26 stycznia 2018 Sejm RP przyjął najważniejszą ustawę wchodzącą w skład Konstytucji Biznesu-Prawo Przedsiębiorców. Zastąpi ona dotychczasową Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r. Cały pakiet ustaw Konstytucja dla biznesu ma wejść w życie 1 marca 2018 r. Ulgi przez nią wprowadzone, takie jak np. pakiet na start będą obowiązywać od 31 marca 2018r.
Konstytucję Biznesu tworzą następujące Ustawy:1.Prawo przedsiębiorców, 2.przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu", 3.ustawa  o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców, 4.ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 5.ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oto najważniejsze zmiany doty…

RAPPRESENTANTE FISCALE ORDINARIO E LEGGERO - OBBLIGHI, NOMINA, RESPONSABILITA'

Immagine
Artykuł po polsku.Un soggetto UE o extra UE che non possiede una stabile organizzazione sul territorio italiano ed effettua operazioni che comportano l'obbligo di identificazione ai fini IVA in Italia può adempiere a tali obblighi e esercitare i suoi diritti relativi all'imposta ricorrendo all'istituto del rappresentante fiscale. Un soggetto estero che opera in Italia ha le seguenti alternative:

1. identificazione diretta ai fini IVA (ai sensi dell'ex art.35-ter del DPR 633/72), oppure
2. nomina del rappresentante fiscale (ai sensi dell'art. 17, co.3 del DPR 633/72).

Quando la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria?
La nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria quando il soggetto non residente in Italia e privo di stabile organizzazione sul territorio dello Stato effettua le cessioni di beni o prestazioni di servizi sul territorio italiano nei confronti di: 1. privati consumatori, 2. soggetti passivi non stabiliti in Italia.


La nomina del rappresentante no…